ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Информацията, представена от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД чрез този уебсайт, е предназначена изключително за информация на неговите партньори, бенефициенти на правото да използват марката МОЯТ МАГАЗИН, както и техните клиенти и търговци, които желаят да станат бенефициенти на правото да използват марката МОЯТ МАГАЗИН.

„МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе“ 7-11 км, като собственик на този уебсайт, полага значителни усилия за актуализирането му, но не поема отговорност и не гарантира точността и коректността на информацията и данните, предоставени в този уебсайт.

„МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД не поема никаква отговорност и не гарантира точността и коректността на информацията и данните, предоставени от уебсайтове на трети страни, към които има хиперлинк (независимо дали са собственост на бенефициентите на правото за използване на марката МОЯТ МАГАЗИН или други трети страни). Отговорността за точността и верността на информацията и данните, предоставени от тези уебсайтове, е изцяло на техните собственици.

По отношение на достъпа и ползването на други уебсайтове, независимо дали принадлежат на „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, бенефициенти на правото да използват марката МОЯТ МАГАЗИН или трети страни, молим, проверете техните условия за ползване, с оглед избягване на нарушения на авторски или други сродни права.

Всички материали на този уебсайт са собственост на „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД, като възпроизвеждането, съхранението или предаването на части или цялото им съдържание без предварителното съгласие на собственика е забранено.

„МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД си запазва правото да добавя, променя или изтрива, изцяло или частично, информацията чрез този уебсайт, без предварително предупреждение. Също така собственикът си запазва правото да затвори временно или постоянно, напълно или частично този уебсайт, без задължение за предварително уведомяване.

Личните данни на посетителите на този уебсайт ще бъдат обработвани в съответствие с техническите и организационни мерки, наложени от действащото законодателство, включително спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

За да научите повече за това как се обработват личните данни, събрани чрез този уебсайт, моля, вижте уведомлението относно защита на данните, обработвани в резултат на достъп до този уебсайт. Информацията и данните, представени от „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД на този уебсайт, не може да се тълкуват като създаване на договорни отношения между „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД и потребителите на уебсайта.

Всеки спор по отношение на достъпа или използването на уебсайта на „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД и потребителите му ще бъде разрешен по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, спорът ще бъде разрешен от компетентните български съдилища в град София, като приложимото право е българското.